Erfrecht & Nalatenschap


Erven volgens de wet

Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving op het gebied van erfrecht veranderd. Met name de positie van de langstlevende echtgenoot is verbeterd. De rechten van de kinderen zijn daarentegen beperkt.
Het erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn indien de overleden persoon (de erflater) geen testament heeft gemaakt. De aangewezen erfgenamen erven gezamenlijk de bezittingen en schulden (de nalatenschap) van de erflater.
Als u geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.
Laat de erflater een echtgenoot en minstens één kind achter? En is er geen testament gemaakt? Dan is sinds 1 januari 2003 de wettelijke verdeling van toepassing. Op grond hiervan verkrijgt de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap. Het erfdeel van de kinderen wordt vastgesteld in een geldbedrag. Dit bedrag blijft de langstlevende echtgenoot schuldig aan de kinderen. Door de wettelijke verdeling kan de langstlevende echtgenoot dus vrij blijven beschikken over zijn of haar eigen vermogen en het vermogen van de erflater, diens nalatenschap.
Een erflater kan in een testament de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen. Hij kan bijvoorbeeld het rentepercentage van de vordering verhogen of eventueel verlagen, de vordering opeisbaar maken bij hertrouwen van de echtgenoot of een kind onterven. Raadzaam is vaak ook om in een testament toe te voegen dat hetgeen erfgenamen van u verkrijgen altijd privé-vermogen van hen zal blijven en niet zal vallen in een gemeenschap van goederen.
Het is ook mogelijk om de kinderen uit een eerdere relatie van de echtgenoot bij de wettelijke verdeling te betrekken. Dit zijn aanvullingen die alleen in een testament kunnen worden vastgelegd. Ook voor alle andere afwijkingen van de wet is een testament nodig.
In Nederland dient een testament bij een notaris te worden gemaakt. Het heeft pas rechtskracht als de toekomstige erflater, de testateur en de notaris het hebben ondertekend.

Wilt u uw testament wijzigen? Dat kan door een nieuw testament te laten maken bij de notaris.
De wijziging van het erfrecht per 1 januari 2003 kan gevolgen hebben voor testamenten die u voor die datum hebt laten opmaken. Het is raadzaam om uw testament te laten nakijken door de notaris. U weet dan zeker of het testament nog wel die gevolgen heeft die u destijds voor ogen had.
 


Estate Planning

Om een goede planning te maken voor de overdracht van uw vermogen tijdens uw leven en na uw overlijden aan uw echtgeno(o)t(e) en uw kinderen of derden kan Hellema Notaris u behulpzaam zijn met mogelijkheden daartoe voor te stellen en deze financieel en fiscaal door te rekenen. Dit kan, afhankelijk van uw specifieke situatie, een (aanzienlijke) besparing van successierechten opleveren.
Het afwikkelen van de nalatenschap bestaat uit het doen van benodigde betalingen, opvragen van teruggaven, opzeggen huur en abonnementen, verkoop van eventuele in de nalatenschap vallende registergoederen, het opstellen van belastingaangiften het begeleiden van de verdeling van de (on)roerende zaken en het feitelijk verdelen van de gelden.
 


Testamenten

Een notariële akte waarmee u een bestemming geeft aan uw bezit na uw overlijden.
U kunt ten alle tijden uw testament gratis laten checken of deze nog voldoet aan uw wensen.
 


Wat is een schenking?

De Belastingdienst spreekt van een schenking als de schenker uit vrijgevigheid ten koste van zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt. De schenking kan bestaan uit het geven van een geldbedrag of een (waardevol) voorwerp, zoals een schilderij of een antieke kast.
Een schenker kan iemand ook op een andere wijze bevoordelen dan door het geven van geld of goederen. Hij kan bijvoorbeeld aan iemand zijn huis verkopen voor minder dan de marktwaarde. Hij schenkt dan eigenlijk een deel van de waarde van het huis. Ook bij deze bevoordeling spreekt de Belastingdienst van een schenking.
Een ander voorbeeld van bevoordeling uit vrijgevigheid is de lening tegen gunstige voorwaarden. Bij dergelijke renteloze leningen, of leningen tegen een rente lager dan de marktrente, wordt de rente geschonken aan degene die leent. De schenking bestaat hier dus uit de rente die niet wordt gevraagd.
Deze site vermeldt niet alle vormen van schenkingen. U kunt meer informatie krijgen bij de belastingkantoren. Ook een notaris of een belastingadviseur kan u er meer over vertellen.
 


Verklaring van erfrecht

Bij het afwikkelen van een nalatenschap wordt als eerste een verklaring van erfrecht opgemaakt. Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie naar zijn beste weten de erfgenamen zijn. De notaris heeft hiervoor een aantal gegevens nodig. Bij het Centraal Testamentenregister te Den Haag gaat de notaris navragen of de overledene een testament had laten opmaken. Indien dat het geval is geweest, vraagt de notaris het testament op. De notaris zal tevens informatie inwinnen bij het betreffende bevolkingsregister. Afhankelijk van de inhoud van het testament en de familiesituatie kan de notaris aangeven wie erfgenamen zijn en wie er gerechtig is tot de nalatenschap en/of  om namens de erfgenamen op te treden. Deze verklaring van erfrecht wordt meestal door de banken gevraagd om de rekeningen beschikbaar te stellen voor de erfgenamen.