Veelgestelde vragen


Wat is een notaris?
Een notaris is een openbaar ambtenaar die -met uitsluiting van anderen- bevoegd is notariële akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven. Vanaf 1oktober 1999 is de nieuwe Notariswet in werking getreden. Vanaf die datum wordt de notaris door de overheid beschouwd als een zelfstandig ondernemer, die zich vrij(er) kan vestigen. Daarnaast zijn de vaste notaristarieven grotendeels vervangen worden door vrije(re) tarieven. Voor informatie over de tarieven kunt u gratis en geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.


Wat is een schenking?
De Belastingdienst spreekt van een schenking als de schenker uit vrijgevigheid ten koste van zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt. De schenking kan bestaan uit het geven van een geldbedrag of een (waardevol) voorwerp, zoals een schilderij of een antieke kast.
Een schenker kan iemand ook op een andere wijze bevoordelen dan door het geven van geld of goederen. Hij kan bijvoorbeeld aan iemand zijn huis verkopen voor minder dan de marktwaarde. Hij schenkt dan eigenlijk een deel van de waarde van het huis. Ook bij deze bevoordeling spreekt de Belastingdienst van een schenking.
Een ander voorbeeld van bevoordeling uit vrijgevigheid is de lening tegen gunstige voorwaarden. Bij dergelijke renteloze leningen, of leningen tegen een rente lager dan de marktrente, wordt de rente geschonken aan degene die leent. De schenking bestaat hier dus uit de rente die niet wordt gevraagd.
Deze site vermeldt niet alle vormen van schenkingen. U kunt meer informatie krijgen bij de belastingkantoren. Ook een notaris of een belastingadviseur kan u er meer over vertellen.


Wat is een notariële akte?
Notariële akten zijn akten die door een notaris in functie zijn opgemaakt. Die akten kunnen nagenoeg alle rechtshandelingen betreffen, behalve rechtshandelingen waarvoor de wet een speciale ambtenaar heeft aangewezen zoals bijvoorbeeld voor akten van de burgerlijke stand. Vanwege de voordelen en omwille van de rechtszekerheid stelt de wet voor een aantal overeenkomsten en rechtshandelingen de notariële akte verplicht. Die verplichting geldt hoofdzakelijk voor bepaalde overeenkomsten en rechtshandelingen. De notaris is adviseur, of de notariële akte nu wel of niet wettelijk is voorgeschreven. Nooit beperkt de notaris zijn taak uitsluitend tot het opmaken van een akte. In de besprekingen die aan een akte voorafgaan weegt hij de belangen van alle betrokkenen af en zoekt hij naar een evenwicht. Hij treedt op als adviseur van alle partijen. Zijn juridische kennis bestrijkt uiteenlopende terreinen.