Familie & Samenleven


Onder Familie & Samenleven vallen o.a. de volgende zaken:

  • Levenstestament
  • Samenlevingscontracten
  • Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
  • Verdeling na echtscheiding/samenleving
  • Volmachten


Levenstestament

Lees meer over het levenstestament in deze pdf.
 


Samenlevingscontracten

Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je als samenwonenden nauwelijks houvast. De wetgever heeft op dit gebied namelijk weinig geregeld. In beginsel krijg je geen recht op inkomen of het vermogen van de ander.

Bent u van plan om te gaan samenwonen? Woont u samen? Maar heeft u nog niets op papier gezet? Laat dan een samenlevingscontract opstellen.

Hierin kunnen afspraken gemaakt worden over:
de kosten van de huishouding;
inboedel;
de (gezamenlijke) woning;
partnerpensioen.

In een gesprek kunnen wij u over de diverse facetten hiervan uitgebreid voorlichten, rekening houdend met uw specifieke situatie.
Daarbij gaan wij ook in op de erfrechtelijke en fiscale gevolgen van het samenwonen.
 


Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

In Nederland trouwt u in gemeenschap van goederen, tenzij u bij de notaris huwelijkse voorwaarden laat opmaken. Dit geldt ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

De gemeenschap van goederen omvat het gehele vermogen van beide echtgenoten. Hieronder vallen zowel goederen als schulden. Schenkingen en erfenissen vallen niet altijd in de gemeenschap van goederen. Ze kunnen er zelfs buiten blijven. De schenker of erflater kan dit bij de schenking of in zijn testament bepalen.

Wilt u afwijken van de algehele gemeenschap van goederen? Laat dan vóórdat u gaat trouwen huwelijkse voorwaarden opmaken. In deze voorwaarden kunt u vele vermogensrechtelijke regelingen in diverse varianten treffen, waarover wij u graag in een persoonlijk gesprek toelichten.

Redenen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden zijn vaak:

  • het gescheiden willen houden van de vermogens van beide aanstaande echtgenoten;
  • het privé willen houden van ontvangen en nog te ontvangen schenkingen en erfenissen;
  • een onderneming die op naam staat van één van de aanstaande echtgenoten, of een tweede huwelijk.


Bent u al getrouwd? Dan kunt u alsnog huwelijkse voorwaarden overeenkomen. Daartegenover kunt u ook de bestaande voorwaarden opheffen, waardoor u voortaan in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Het is eveneens mogelijk om uw voorwaarden een andere inhoud te geven. Voor al deze wijzigingen is de medewerking van beide echtgenoten noodzakelijk. Voordat de notariële akte van de nieuwe omstandigheden kan worden ondertekend, is de goedkeuring van de rechtbank vereist. Ook deze goedkeuring vragen wij voor u aan.

Advisering met betrekking tot te behalen besparing van successierechten bij overlijden, vaak resulterend in een akte houdende opheffing of aanpassing van huwelijkse voorwaarden, alsmede testamenten.
 


Verdeling na echtscheiding/samenleving

Een notariële akte waarbij na (echt)scheiding bijvoorbeeld de woning wordt toegedeeld en geleverd aan een van de partners. Voorts worden alle gevolgen van de hypoth(e)k(en) aan deze partner toegedeeld en andere afspraken uit een echtscheidingsconvenant uitgevoerd.
 

Volmachten

Een 'vaak notariële' akte waarin aan iemand de bevoegdheid wordt gegeven om namens de volmachtgever te handelen in het geval deze laatste hiertoe tijdelijk of blijvend niet in staat is.